Managing Hazardous Waste

We strengthen regulations and streamline waste management

Lead in Jewelry (Tagalog) Fact Sheet

Papel ng Impormasyon, Mayo 2009

Batas ng California sa Alahas na Nagtataglay ng Tingga

Ang Kagawaran ng Pagkontrol ng mga Nakakalasong Bagay (Department of Toxic Substances Control [DTSC]), ay responsable sa pagpapatupad ng batas ng California upang protektahan ang mga bata at mga may sapat na gulang laban sa pagkahantad sa tingga sa alahas.1 Hinihigpitan ng batas ang dami ng tingga sa alahas sa pamamagitan ng pagtukoy kung ano ang mga materyal na maaaring gamitin, gayon din ang pagtatag ng konsentrasyon ng tingga na hindi maaaring higitan. Itong Papel ng Impormasyon ay ginawa upang tulungan ang mga mamimili at mga tao sa industriya ng alahas na maintindihan ang batas at ang mga iniaatas nito.

Batayan

Ang mga alahas, kabilang ang mga murang alahas na pambata, ay maaaring magtaglay ng mapanganib na mataas na sangkap ng tingga. Ang tingga ay isang nakakalasong metal na maaaring maging sanhi ng mga seryosong epekto sa kalusugan, mula sa problema sa asal at pagkamahirap matuto hanggang sa panghihina ng mga panloob na organ ng katawan, at maging ng pagkamatay. Ang mga batang anim na taong gulang at mas bata ay higit sa lahat na nanganganib dahil ang kanilang mga katawan ay mabilis na lumalaki. Ang alahas na nagtataglay ng tingga ay nagdudulot ng pagkabahala dahil ang mga bata ay mahilig maglagay ng alahas sa kanilang mga bibig, na maaaring magresulta sa mapanganib na dami ng tingga na makarating sa kanilang mga dugo. Ang mga pagbabawi ng mga alahas na nakontamina ng tingga na ipinagbibili sa mga lugar na tulad ng mga discount stores, gift shops, at mga vending machines ay nagtaas sa kamalayan ng mga tao tungkol sa mga panganib sa kalusugan na may kaugnayan sa tingga sa alahas. Ang kalunos-lunos na pagkamatay ng isang apat na taong gulang na bata sa Minnesota matapos makalunok ng alahas na nagtataglay ng tingga ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng mabilis na pagkilos upang matiyak na ang mamamayan ay maprotektahan laban sa panganib na ito.

Dahil sa tumitinding pagkabahala sa mga panganib ng pagkahantad sa tingga, nagpatupad ng mga batas ang California na naghihigpit sa nilalamang tingga ng alahas, na pareho para sa mga pangbata at sa pangmay-edad. Ang mga batas na ito ang bumubuo sa batas ng California sa Alahas na Nagtataglay ng Tingga.2 Ang batas na ito ay nagbabawal sa mga tao na gumawa, maghatid, magtinda, o mag-alok ng alahas para sa pagbebentang tingi, o para sa mga layuning pang-promotional, sa California maliban kung matutuparan ang mga iniaatas na paghihigpit sa tingga. Bilang halimbawa, ang batas ay nag-aatas sa mga tagagawa na ang gamitin sa alahas ay ang mga uri ng mga materyales na hindi pangkaraniwang nagtataglay ng tingga, o iyong nagtataglay ng mga limitadong dami ng tingga.

Maraming tagagawa, tagapamahagi, at tagapagtingi ng alahas ang sumang-ayon na sundin ang mga paghihigpit na ito sa tingga sa alahas bilang mga pumirma sa consent judgment noong 2006 na ibinunga ng hablang may kaugnayan sa Panukala 65 (Proposition 65) na isinampa ng Opisina ng Pangkalahatang Abugado ng California (California Attorney General’s Office) at dalawang grupong pangkapaligiran.3 Ipinaabot ng batas ng California sa alahas na nagtataglay ng tingga ang paghihigpit sa lahat ng iba pang mga negosyo. [Tandaan: Ang Opisina ng Pagtasa ng Pangkapaligirang Panganib sa Kalusugan (Office of Environmental Health Hazard Assessment [OEHHA]) ay nagpapatupad ng Panukala 65 – Batas ng 1986 para sa Ligtas na Iniinom na Tubig at Pagpapatupad Ukol sa Nakakalason (Proposition 65 – California’s Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986). Para sa impormasyon tungkol sa Panukala 65, pumunta po lamang sa www.oehha.ca.gov/prop65.html o tumawag sa (916) 445-6900.]

Pagpapatupad

Ang batas na ito ay pinapatupad sa mga gumagawa, nagtitinda, o nag-aalok ng alahas para sa pagbebentang tingi, o nag-aalok ng alahas para pang-promotional, sa California.

Mga Kahulugan

 • “Alahas” ay nangangahulugang: (1) Alinman sa mga sumusunod na palamuti na isinusuot ng isang tao: anklet; arm cuff; pulseras; alpiler; kadena; korona; cuff link; karagdagang gamit sa buhok; hikaw; kuwintas; pin; singsing; alahas na ipinapasok sa butas ng katawan; alahas na inilalagay sa bibig para ipakita o gawing palamuti; (2) anumang butil, kadena, kawing, palawit o ibang bahagi ng isang palumuting tinukoy sa (1) itaas; (3) charm, butil, kadena, kawing o palawit na ikinakabit sa mga sapatos o damit, na maaaring tanggalin; o (4) isang relo kung saan ang orasan ay isang bahagi ng isang palamuting tinukoy sa (1) itaas, hindi kasama ang mismong orasan kung ang orasan ay maaaring tanggalin mula sa palamuti.
 • “Alahas na Pambata” ay nangangahulugang alahas na ginawa para sa, ibinebenta para gamitin ng, o ibinebenta sa mga batang may edad na anim na taong gulang at mas bata.
 • “Alahas na Ipinapasok sa Butas ng Katawan” ay nangangahulugang anumang bahagi ng alahas na ginagawa o ipinagbibili para ilagay sa isang bagong butas o isang mucous membrane, pero hindi kabilang ang anumang bahagi ng alahas na iyon na hindi inilalagay sa loob ng isang bagong butas o isang mucous membrane.

Tandaan: para sa mga layunin ng batas na ito, ang mga bahagi ng alahas na ipinapasok sa butas ng katawan na hindi inilagay sa loob ng isang bagong butas o isang mucous membrane ay itinuturing na nakatutugon sa mas pangkalahatang pagpapakahulugan ng “alahas” at pinangangasiwaan bilang gayon.

Mga Iniaatas

Mga Materyal

Ang isang tao ay hindi dapat gumawa, maghatid, magbenta, o mag-alok ng alahas para sa tinging pagbebenta sa California maliban kung ito ay ginagawa nang buo mula sa isa o higit na mga materyal na tinukoy sa sumusunod na talahanayan:

Mga Materyal na Iniaatas Para sa Alahas

Uri ng AlahasUri ng Materyal na Iniaatas—Dapat Gawin ang Alahas nang Buo Mula sa Isa o Higit na mga Materyal na Nakalista para sa Bawat Uri ng Alahas
Alahas na Pambata (Ginagawa, ibinebenta para gamitin ng, o ibinebenta sa mga batang anim na taong gulang at mas bata.)
 • Hindi metalikong klase 1 na materyal*
 • Hindi metalikong klase 2 na materyal*
 • Metalikong materyal na alinman sa isang klase 1 na materyal* o nagtataglay ng <0.06% (600 ppm) na tingga batay sa timbang.
 • Salamin o bahagi na palamuting kristal na ang kabuuang timbang ay hindi hihigit sa 1 gramo, hindi kasama ang anumang salamin o bahagi na palamuting kristal na nagtataglay ng <0.02% (200 ppm) na tingga batay sa timbang at hindi sadyang idinagdag na tingga.
 • Printing ink o ceramic glaze na nagtataglay ng <0.06% (600 ppm) na tingga batay sa timbang.
 • Klase 3 na materyal* na nagtataglay ng <0.02% (200 ppm) na tingga batay sa timbang.
lahas na Ipinapasok sa Butas ng Katawan (Anumang bahagi ng alahas na ginagawa o ibinebenta para ilagay sa isang bagong butas o isang mucous membrane)
 • Surgical implant na stainless steel
 • Surgical implant na grado ng titanium
 • Niobium (Nb)
 • Solidong 14 na karat o mas mataas na puti o dilaw na gintong walang nickel
 • Solidong platinum
 • Siksik o mababa ang pagkabuhaghag na plastik, kabilang ang, pero hindi limitado sa, Tygon o Polytetrafluoroethylene (PTFE), kung ang plastik ay hindi nagtataglay ng sadyang idinagdag na tingga.
Lahat ng ibang alahas
 • Klase 1 na materyal*
 • Klase 2 na materyal*
 • Klase 3 na materyal*

* Mga Klase ng Materyal ng Alahas

Klase 1 na mga Materyal*

 • Stainless o surgical steel; karat na ginto;esterlinang pilak; platinum, palladium, iridium, ruthenium, rhodium, o osmium;
 • Likas o kinulturang mga perlas;
 • Salamin, seramika, o iyong bahagi na palamuting kristal, kabilang ang mata ng pusa, cubic zirconia, cubic zirconium (CZ), rhinestones, at cloisonné;
 • Mga batong hiyas na pinutol at pinakinis para gawing palamuti (hindi kasama ang aragonite, bayldonite, boleite, cerussite, crocoite, ekanite, linarite, mimetite, phosgenite, samarskite, vanadinite, at wulfenite);
 • Elastiko, tela, laso, lubid, o pisi (maliban kung ito ay nagtataglay ng sadyang idinagdag na tingga at nakalista bilang isang klase 2 na materyal);
 • Lahat ng likas na palamuting materyal, kabilang ang amber, buto, koral, mga plumahe, pinong balahibo, sungay, kuwero, kabibi, kahoy, na nasa likas na kalagayan at hindi isinailalim sa isang paraan na nagdaragdag ng tingga; at
 • Pandikit.

Klase 2 na mga Materyal*

 • Electroplated metal:
  • Sa at bago ang Agosto 30, 2009, isang metal alloy <10% tingga batay sa timbang na binalutan ng mga angkop na under coat at finish coat.
  • Pagkatapos ng Agosto 30, 2009, isang metal alloy <6% tingga batay sa timbang na binalutan ng mga angkop na under coat at finish coat;
 • Unplated metal <1.5% na tingga na hindi nakalista bilang isang klase 1 na materyal;
 • Plastik o goma, kabilang ang acrylic, polystyrene, mga plastik na butil at bato, at polyvinyl chloride (PVC):
  • Sa at bago ang Agosto 30, 2009, <0.06% (600 ppm) na tingga batay sa timbang
  • Pagkatapos ng Agosto 30, 2009, <0.02% (200 ppm) tingga batay sa timbang; at
 • Isang tina o surface coating na nagtataglay ng <0.06% (600 ppm) tingga batay sa timbang.

Klase 3 na mga Materyal* Anumang bahagi ng alahas na nakatutugon sa mga sumusunod na pamantayan:

 • Hindi isang klase 1 o klase 2 na materyal
 • Nagtataglay ng <0.06% (600 ppm) na tingga batay sa timbang

Sertipikasyon

Ang isang tagagawa o pinagkukunan ng alahas na napapailalim sa batas na ito ay dapat magbigay ng sertipikasyon na ang alahas ay sumusunod sa mga pagtatakda ng batas sa tingga. Ang tagagawa o pinagkukunan ay dapat ibigay ang sertipikasyong ito sa taong nagbebenta ng alahas na ito, o ilagay sa madaling makikita ang sertipikasyon sa shipping container o sa pakete ng alahas. Bilang karagdagan, ang tagagawa o pinagkukunan ng alahas na napapailalim sa batas na ito ay dapat, sa sandaling hilingin ng DTSC at sa loob ng 28 araw, na magbigay sa DTSC ng teknikal na dokumentasyon o ibang impormasyon na nagpapakita na ang alahas ay sumusunod sa batas.

Mga Inspeksiyon

Sa ilalim ng Batas ng California sa Alahas na Nagtataglay ng Tingga, may awtoridad ang DTSC na pumasok at magsiyasat sa isang pabrika, bodega, o ibang gusali kung saan ang alahas ay ginagawa, ipinapakete, o itinatabi o ibinebenta, o ang sasakyan na ginagamit upang ihatid, itabi, o ibenta ang alahas. Ang DTSC ay pinagkalooban din ng karapatan na kumuha ng sampol, bilang kapalit ng isang resibo para sa bagay, at suriin ang lahat ng may kaugnayang mga rekord.

Mga Parusa

Ang taong lumalabag sa batas ay napapailalim sa mga parusang sibil na hanggang $2,500 kada araw kada paglabag. Ang isang tagagawa o pinagkukunan na sadyang gumagawa, naghahatid, nagbebenta, nag-aalok para sa pagbebenta, o nag-aalok para pang-promotional ng alahas sa isang paraang lumalabag sa batas, ay maaaring multahan ng halagang nasa pagitan ng $5,000 at $100,000, o ibilanggo ng hanggang isang taon, o pareho. Ang isang tagagawa o pinagkukunan na sadyang nanghuhuwad ng anumang dokumento o sertipiko na iniaatas ng batas ay maaaring multahan ng hanggang $50,000, o ibilanggo ng hanggang isang taon, o pareho.

Mga Test Methods para Malaman Kung Nakakasunod

 • EPA Test Methods 3050B, 3051A, o 3052 – ang tagagawa o pinagkukunan ay dapat gumamit ng pinakaangkop na test method para sa lubos na pagtunaw ng sampol. http://www.epa.gov/epawaste/hazard/testmethods/index.htm.
 • Ang batas ay tumutukoy sa mga karagdagang pamamaraan sa paghahanda at pag-test ng sampol para sa mga partikular na materyal.

Ang listahan ng mga sertipikadong laboratoryong pangkapaligiran ay ibinigay sa website ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan (Department of Public Health) sa http://ww2.cdph.ca.gov/certlic/labs/Documents/ELAPLablist.xls.

Babala:

Ang papel ng impormasyong ito ay hindi pumapalit o humahalinhan sa mga batas o regulasyon. Lahat ng mga tagagawa, tagapamahagi, pinagkukunan, at tagapagtingi ay dapat sumunod sa mga batas ng pagkontrol ng mga mapanganib na dumi at anumang nagpapatupad na regulasyon na naaangkop sa kanilang mga gawain.

Para sa karagdagang impormasyon:

Mangyaring bisitahin ang aming Web site sa:
https://dtsc.ca.gov/leadinjewelry.cfm
o magpadala ng email sa amin sa:
leadinjewelry@dtsc.ca.gov
Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa opisina ng DTSC na pinakamalapit sa inyo, o tumawag o magpadala ng email sa Regional Regulatory Assistance Officers sa
(800) 72-TOXIC (800-728-6942)
o RAO@dtsc.ca.gov.

Mga tanggapan ng DTSC

Talababa

1 Simula sa Pebrero 10, 2009, ang Pederal na Batas sa Pagpapabuti ng Kaligtasan ng Produkto ng Mamimili (Federal Consumer Product Safety Improvement Act [CPSIA]) ay may mga bagong paghihigpit sa tingga para sa mga produktong pambata. Tandaan po lamang na ang lahat ng mga produktong pambata, kabilang ang alahas, ay napapailalim sa CPSIA, na ang pagpapakahulugan sa “mga bata” ay 12 taong gulang at mas bata. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga iniaatas ng Pederal sa tingga para sa mga produktong pambata, bisitahin po lamang ang sumusunod na website: http://www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsia.html. Para sa buod ng mga iniaatas ng CPSIA na nauukol sa tingga sa mga produktong pambata, kabilang ang tingga sa pintura, pumunta sa http://www.cpsc.gov/ABOUT/Cpsia/summaries/101brief.html.

2 Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan sections 25214.1-25214.4.2 (Health and Safety Code sections 25214.1-25214.4.2)

3 http://ag.ca.gov/prop65/pdfs/amendedConsent.pdf.